Административно обслужване

Наредба за административно обслужване

Правила административно обслужване

Административни услуги

1-Заявление за европейско приложение към диплома за СО-приложение1

2-Заявление за европейско приложение към диплома за свидетелство за професионална квалификация

3-Издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2приложение 4

4 – Издаване на служебна бележка проверка способности

5 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

6-заявлениее за валидиране

7 -Издаване диплома за средна образование

8- Ред за приемане и преместване

9-Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия

10 – удостов. проф. обучение и СПК

11.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен

12.1-Заявление за преместване на ученик

12.2-Заявление за издване на удостоверение за преместване

12.3-Заявление за записване на ученик в клас

12.4-заявление записване в 8 клас

13.1-ДЕКЛАРАЦИЯ-съгласие за обработване на лични данни

13.2-Декларация информирано съгласие от родител

13.3- Декларация лични данни при записване

13.4-Заявление спортни дейности