Начало

През 1948 г. за Министър на просветното министерство в НРБ е назначен д-р Кирил Драмалиев. На 3 септември е приет цялостен Закон за народната просвета, в който основната цел на образованието е „ всестранно физическо и духовно развитие на децата”. Разширява се професионално-техническото образование за сметка на общообразователното. Започва откриване на промишлено-заводски и фабрично-заводски училища и на професионални клубове.

През 1949 г. Министерския съвет взема решение за откриването на фабрично-заводско училище (ФЗУ) в тогавашното село Мездра. Само за 20 дни са приети 80 ученика и на 22.04.1949 г. започват учебни занятия в сграда бивша частна собственост, а в последствие собственост на Градския съвет. Своите начални стъпки училището прави под ръководството на първият си директор г-н Георги Генов.

Училище Тържественото откриване на училището става на 06.05.1949 г. Благодарение на всеотдайния труд на първите преподаватели е подготвен за вливане в производството първият випуск на училището от тъкачи и секционни майстори. От 01.09.1949 г. се провеждат изпити за приемане на втори випуск. Обучението на новите 80 младежи и девойки започва на 25.10.1949 г. в нова сграда построена от Градски народен съвет, която в последствие се използва за общежитие за учениците.

Със заповед № 2065/06.09.1952 г. на Главно управление на трудови резерви ФЗУ става училище за текстилни работници (УТР) № 55. През следващите години продължава обучението на младежи и девойки по специалност памукотъкачество, които се реализират в завод „Станке Димитров”- Мездра, държавна фирма „Вратица” и предприятие „Йордан Лютибродски” гр. Враца, текстилни предприятия: „Асен Халачев”- Плевен, „8-ми март”- София, „9-ти септември”- Бяла слатина, „Тетевянка”- Тетевен и в градовете: Габрово, Севлиево, Русе, Троян, и Благоевград. За задоволяване на естетически и познавателни потребности на учениците и разнообразяване на тяхното ежедневие през 1954 г. е сформирана танцова група, кръжоци по специална технология и по рисуване.

През учебната 1955/56 г. започва обучение на 25 младежи и девойки по специалността апретура. Същата година училището е преименувано в Професионално – техническо училище (ПТУ) с обучение на ученици в 5 паралелки. От 1969 г. училището е преобразувано в Средно професионално – техническо училище (СПТУ) по текстил. Започва прием на ученици с тригодишен срок на обучение. Под това име то продължава съществуването си до 1999 г. През 1969 г. е построена нова учебна сграда.

На 17.04.1970 г. след двегодишен упорит труд от страна на строители и с активната помощ на учители и ученици в довършителни работи и обзавеждането, е открита тържествено, в присъствието на много гости, новата учебна сграда, в която и сега се помещава училището. Обзаведени са кабинети по специалните предмети, обособена е училищна учебна работилница, постигнат е висок успех в обучението на учениците. При разпределянето за работа в текстилните предприятия предпочитани са учениците, завършили училището. Тези постижения са оценени през 1968 г., когато то е обявено за образцово учебно заведение.

През 1974 г. е честван 25-годишен юбилей. До този момент училището е подготвило 2587 квалифицирани специалисти. На тържеството присъстват бивши негови възпитаници вече инженери, учители, обществени дейци, производственици с изключителни постижения в професията.

От 1976 г. училището се утвърждава като средно професионално и в републиканските състезания за „Най- добър млад тъкач” печели всички първи места – отборно и индивидуално. През 1981 г. в базовото предприятие, тогава „Станке Димитров” се провежда международно състезание за „Най- добър млад работник”, спечелено от отбора на предприятието домакин, съставен от бивши възпитаници на училището. Същата година на републиканските състезания между текстилните училища отборът на училището заема второ място, а клубът на ТНТМ получава Диплом за участие с пана – губери в окръжна изложба „1300 години България” . До 1989 г. училището поддържа приятелски отношения за обмяна на опит с текстилното училище в гр. Цитау, Германия. Едновременно с работата за обучение и възпитание на учениците, учителите работят за повишаване на своята професионална подготовка, участват активно във вътрешно училищната квалификационна дейност, участват със своите разработки в педагогически четения, придобиват клас – квалификация.

Създадено като учебно заведение за подготовка на кадри за тъкачно производство, за да отговори на търсенето на квалифицирани специалисти от 1990 г., наред с традиционните специалности, в училището започва обучение и по шевно производство. Това му даде възможност в годините на кризата да оцелее и се утвърди като привлекателно за учениците от общината професионално училище. С помощта на „Сънитекс” АД и със средства на образователното министерство е обзаведена шевна работилница, където в настоящия момент са осигурени самостоятелни работни места за обучаващите се. През учебната 1992/93 г. е оборудвана и втората работилница за практика по шевно производство. Отново в съгласие с търсенето на обучаваните, за да се удовлетвори стремежът към по-добра подготовка и по-престижно образование, за учебната 1994/95 г. е обявен прием на една паралелка (техникум) по специалността „Моделиране и конструиране на облеклото”. Приети са 22 ученици, болшинството девойки и през 1998 г. всички успешно защитиха дипломните си работи. Събрали кураж от успешния старт, ръководството и учителите решават да разнообразят специалностите за техникум и след моделирането е осъществен прием по специалност „Технология на облеклото”.

Добрата общообразователна и професионална подготовка позволи на една не малка част от възпитаниците през последните десетилетия да продължат образованието си във висши учебни заведения в страната. В съзнанието на гражданите училището се утвърждава като техникум, макар че все още по статут е СПТУ. След излизането на проекта на Закона за професионално образование и обучение през 1998г., след задълбочена преценка на възможностите и съгласуване на мненията с ръководствата на „Сънитекс” АД – гр. Мездра и община Мездра, училищното ръководство внесе предложение в Министерството на образованието и науката за преобразуване на СПТУ по текстил в техникум. Със заповед РД 14-26 / 23.04.1999 г. на Министъра на образованието и науката СПТУ по текстил се преобразува в Техникум по текстил и облекло.

Започнало съществуването си в порутена сграда на бивша пашкулена фабрика, обучавало ученици в продължение на повече от десетилетие в сграда, пригодена за училище и общежитие, днес учебно- възпитателния процес се провежда в 10 специализирани кабинети по общообразователни и специални предмети, три шевни и една тъкачна работилници, в помощ на ученици и учители е и библиотека с 17 хил. тома художествена и специализирана литература.

През 2000 г. кабинетът по Информатика и Информационни технологии е обновен със закупуването на нови компютри, а през 2001 г. училището получи дарение от най-съвременни компютри, мрежово оборудване за тях, скенер, принтер и модем за включване в ИНТЕРНЕТ от фондация „Бъдеще за България”.

През учебната 2001/2002 г. в техникума се провежда квалификационен курс по шивачество за обучение на възрастни. За учебната 2002/2003 г. е утвърден държавен план – прием по нова професия „Икономика на промишлеността”, а от 2004 г. „Сътрудник в малък и среден бизнес”.

Със заповед № РД-09-332 от 07.04.2003 г. на Министъра на образованието и науката ТТО е преименувано в Професионална гимназия по текстил и облекло. Същата година училището спечели и реализира проект по програма ФАР за обучение на безработни и преквалификация на заети лица. Оборудван е и втори компютърен кабинет. От 2007 г ПГ по ТО е Професионална гимназия „ Алеко Константинов”.

За учебната 2010/2011 г. е утвърден държавен план – прием по нова професия „Ресторантьор” със специалности Кетъринг и Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечение.

През учебната 2011/2012 г. в гимназията се провеждат множество квалификационни курсове по Икономика, Озеленяване, Планински спасители и др.

През учебната 2013/2014 г. училището е партньор по програма Леонардо да Винчи, проект „КУЛИНАРНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ЕВРОПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО И СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ” и 20 ученици проведоха триседмична производствена практика в реална работна среда в Римини, Италия

През учебната 2014/2015 г. училището реализира проект „Английската кулинарна култура за развитие на предприемачески умения в алтернативния туризъм”. В проекта участваха 20 ученици и 4 учители. Учениците проведоха двуседмична практика в Портсмут, Великобритания, а учителите участваха в обучителен курс за иновативни методи на преподаване и се запознаха с английската образователна система.

67 години Професионална гимназия „Алеко Константинов” върви уверено по нелекия път на утвърждаване като престижно учебно заведение. Колективът на училището е носител на орден „Кирил и Методий ІІІ степен” и почетен знак на град Мездра.