Проекти

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001
„Ученически практики – 2“
Бенефициент – Министерство на образованието и науката

:

         Проектът е финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Основна цел: Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Целеви групи по проекта : ученици от професионалната гимназия; учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение; наставници от организациите работодатели; представители на бизнеса и науката.

Повече информяция е налично на долупосочените линкове:

Ученически практики 2 (mon.bg)

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ (mon.bg)


 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

                      Проекта стартира през 2021г и основната цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 

     Специфичните цели са:

– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание

Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

         

 В ПГ „Алеко Константинов“  са проведени  обучения  по Дейност 2 – на  18  ученици, разпределени  в  4 групи  с преподавател, по Дейност 3 – 1 група – учители с 7 участници  и по Дейност 4 –  1 група с 7 участници – родители . На всички участници са издадени сертификати.

Училището е получило технически устройства, както следва:

 • Лаптопи с ОС Windows Dell Latitude Education 3190 2 in 1 за ученици – 10 броя;
 • Таблети с ОС Android Lenovo Tab M8 HD (2nd Gen) за ученици – 12 бр. ;
 • Лаптопи с ОС Windows Lenovo ThinkPad L14 Gen2 за учители – 6 бр.;
 • Шкаф за съхранение и зареждане 1 бр.

 

   По-голяма част от устройствата се  използват  от ученици и учители  за обучение в ОРЕС . Дейностите по проекта се изпълняват успешно и са създадени  условия за подобряване на уменията за работа в електронна среда на различните участници в образователния процес.

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На 26.10.2020г.  приключи проект „Заедно в делници и празници“, реализиран с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ.

                 Изпълнени са всички дейности по проекта – „Среща-разговор“, „Проучване и приготвяне на специфични ястия на различните етноси“, „Празнуваме заедно“ и „Арт-ателие“ , „Фолклор на различните етноси- български и ромски танци“ , семинар„Историята и културата на ромите в България“

Проектът оказа трайно въздействие върху учениците посредством заложените разнообразни дейности, които допринесаха за стимулиране на учениците за по-голям интерес към извънкласни дейности и участие в междукултурни инициативи. Ефекта след приключване на проекта е намаляване на конфликтните ситуации между учениците в училище, намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини и повишаване резултатите от учене,  преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи.Като резултат с дълготраен положителен ефект ще бъде опознаването, съхраняването и развиването на традициите и културата на различните етноси в родния ни град.В резултат от извършените деиности, учениците от ромски етнос са интегрирани в образователната система, образованието е осъзнато от тях и от техните родители като ценност и предпоставка за успешен старт в живота, повиши се  мотивацията за участие в училищния живот.Проектът ще има трайно въздействие върху учениците като създаде у тях граждански компетенции в дух на толерантност и изграждане на взаимно уважение.

               

                                       „Заедно за по-добро бъдеще  на децата ни“

 

  Проект „Заедно за по-добро бъдеще на децата ни“ е финансиран от ЦОИДУЕМ  и е с период на реализация  девет месеца за периода 2021/2022г.  Общият брой участници е 80. Проектът е насочен към дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата им и подкрепящи въвеждането на разнообразни форми на интеркултурно образование, съобразено с културата и бита на различните етнически малцинства и насочено към запазване на културната идентичност.

          По проекта са планирани следните дейности:

 1. Консултативен кабинет „Родителски клуб“
 2. Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
 3. Занимателна терапия за ученици и родители
 4. Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
 5. Карвинг- изкуството на красивата храна, аранжиране на маса – стил и естетика
 6. Единство, хармония и танц
 7. Легенди, предания и обреди

         По проект „Заедно за по-добро бъдеще на децата ни“  ще се провеждат извънкласни дейности с ученици и родители от етническите малцинства с елементи на гражданско образование, формирайки чувство за идентичност, но и на национално самосъзнание и принадлежност към училищната общност. Проектът включва изследователски дейности, извършвани от учениците, свързани с културното многообразие на етническите малцинства, заложени са интерактивни дейности за повишаване на чувствителността на родителите и учениците спрямо дискриминационни прояви и преодоляване на съществуващите негативни нагласи и стереотипи. Ученици и родители, носители на различни етнокултурни специфики, си взаимодействат в единна образователна среда, като в процеса на обучение и възпитание формират споделени граждански ценности, запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки равни възможности за социална и професионална реализация. В хода на този проект се прилагат и използват разнообразни методи и форми на работа с ученици и родители от всички етнически групи. Ще бъдат създадени групи: „Занимателна терапия за ученици и родители“ ; „Карвинг- изкуството на красивата храна, аранжиране на маса- стил и естетика“; „Единство, хармония и танц“; „Легенди, преданияи обреди“; консултативен кабинет „Родителски клуб“. В хода на проекта ще се извършват дейности за привличане на родителите на ученици от рискови групи за включване в училищния живот чрез провеждане на беседи, неформални срещи, занимателна терапия- изработване на стъклописи и картички, запознаване с карвинг и тънкостите при аранжиране на маси; състезания и надиграване. За участниците ще бъде организирана екскурзия до Етнографски комплекс “ Етъра“, гр. Габрово и до РИМ гр. Враца. Проектът ще обогати знанията и гражданските компетентности на учениците, ще развие наблюдателността, въображението и творческото им мислене; ще приобщи родителите и ще създаде у тях положителна мотивация и нагласа за необходимостта от образование и професионална реализация на децата им.

                       

ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

За учебната 2020/2021г.  Професионална гимназия  „Алеко Константинов“ гр.Мездра е одобрена за участие в проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.

Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване“ в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

 

 
  Проект „Заедно в делници и празници“

 

Проект „Заедно в делници и празници“ е финансиран от ЦОИДУЕМ  и е с период на реализация  осем месецаза периода 2019/2020г.  Общият брой участници е 80. Проектът е насочен към дейности, подкрепящи въвеждането на разнообразни форми на интеркултурно образование, съобразено с културата и бита на различните етнически малцинства и насочено към запазване на културната идентичност.  Ученици, носители на различни етнокултурни специфики, си взаимодействат в единна образователна среда, като в процеса на обучение и възпитание формират споделени граждански ценности, запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки равни възможности за социална и професионална реализация.

          По проекта са планирани следните дейности:

 1. Среща – разговор
 2. Проучване и издирване на рецепти и приготвяне на специфични ястия
 3. Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
 4. Празнуваме заедно
 5. Фолклор на различните етноси – български и ромски танци
 6. Арт ателие
 7. Ден на толерантността

Пълноценна социализация и професионална реализация на учениците от етническите малцинства, което е и специфична цел на дейността „Среща-разговор с успешно реализирал се доброволец от общността“.Следват дейносттите „Проучване и приготвяне на специфичния стия на различните етноси“, „Празнуваме заедно“ и „Арт-ателие“ ,които ще приобщат учениците ни от различни етноси да работят заедно в екип, ще ги мотивира да изследват и съхраняват традициите на техния етнос и развиват културната си идентичност.С дейността „Фолклор на различните етноси–български  и ромски танци“ те ще обогатят своите знания за фолклора ни и посредством танците и музиката по един лек и приятен начин ще работят и ще се забавляват заедно.Семинарът,включващ презентация„Историята и културата на ромите в България“ е с интеркултурно-образователна насоченост с цел да мотивира учениците ни от ромски произход да припознаят своята идентичност, а учениците от българския етнос да опознаят и уважават културните различия на техните съученици.

       Основна цел на проекта е създаване на благоприятна среда в училищната общност за повишаване на резултатите от обучението и стимулиране на толерантността, изграждане на взаимно уважение и сътрудничество, умения за работа в екип на учениците ни, независимо от етническата им принадлежност. Насърчаване на социалното приобщаване и интеграцията на учениците. Повишаване на равнището на уменията на учениците от рисковите групи и гарантиране на равни възможности за всички. Придобитият социален и професионален опит да увеличи шансовете на учениците от малцинството, както и на тези от мнозинството за по-добра реализация на пазара на труда. Изграждане в учениците умения да се справят с различни казуси и проблеми, породени от етнокултурните им различия, който възникват при взаимоотношенията им в условия в и извън учебните зали на професионалната гимназия.

.

Учебна 2019/2020 година

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

            Стартира от 02 декември 2019 г. с изпълнението на Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“.Дейността включва и провеждане на извънкласни дейности за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Клуб по интереси – „Дигитални компетентности“

Начало на дейността – 13.02.2020г.

        Ръководител Силвия Атанасова – ученици8,9,12 клас

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР)2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. В зависимост от индивидуалните потребности се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

 

График на дейностите по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за периода

октомври 2019 – септември 2020 г.

 

Група допълнително обучение по български език и литература – ученици от X клас, ръководител Валя Цветанова

Група допълнително обучение по български език и литература за ДЗИ – ученици X клас, ръководител Валя Цветанова

Група за допълнително обучение по английски език – ученици от VIII клас, ръководител Силвия Нецова

Група за допълнително обучение по английски език – ученици от IX клас, ръководител Сашка Иванова

Група за допълнително обучение по математика – ученици от X клас, ръководител Светла Караджилска

 

Група занимания по интереси – Клуб „Технологии в ресторантьорството“ – ученици от VIII, IX клас,ръководител  Десислава Петкова

Група занимания по интереси – Клуб „Спорт и туризъм – здраве за всички“- ученици от VIII, IXклас, ръководител Ненчо Петков

 

Информация за проект „Ученически практики-Фаза1“

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013, при който успешно приключените ученически практики са над 46 000.

Проектът изцяло се вписва в контекста на заложените европейски и национални цели за подобряване на достъпа и повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Целта за подобряване на съответствието между професионалното образование и изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Европа 2020 и в Националната програма за развитие България 2020. Образователните резултати следва да бъдат съобразени основно с нуждите на регионалния и местен пазар на труда. Едни от основните предизвикателства, описани в Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. са: превръщане на началното професионално и продължаващото професионално обучение в привлекателна възможност за учене; осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация; повишаване на броя на учениците в професионалните училища. Една от националните цели за изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020“ е до 2020 г. работните места да се увеличат. За постигане на тази цел е нужно по-високо равнище на професионалните умения. Чрез създаването на учебно-тренировъчните фирми (УТФ) в училищата и участието на учениците в практика в реална работна среда те ще бъдат насърчени да развиват универсални умения, които да им дадат възможност да бъдат предприемчиви и да се адаптират по-лесно към промените на пазара на труда, което от своя страна ще улесни прехода от образование към заетост и ще помогне за намаляване на младежката безработица.

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Срокът на проекта е до края на месец декември 2018 г., а бюджетът на проекта е на стойност 6 986 236 лв. Всички дейности по проекта трябва да приключат до 09.10.2018 г.

Линк към проекта

https://upraktiki.mon.bg/

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР)2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. В зависимост от индивидуалните потребности се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

График на дейностите по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за периода
октомври 2019 – септември 2020 г.

Група допълнително обучение по български език и литература – ученици от X клас, ръководител Валя Цветанова
Група допълнително обучение по български език и литература за ДЗИ – ученици X клас, ръководител Валя Цветанова
Група за допълнително обучение по английски език – ученици от VIII клас, ръководител Силвия Нецова
Група за допълнително обучение по английски език – ученици от IX клас, ръководител Сашка Иванова
Група за допълнително обучение по математика – ученици от X клас, ръководител Светла Караджилска

Група занимания по интереси – Клуб „Технологии в ресторантьорството“ – ученици от VIII, IX клас, ръководител Десислава Петкова
Група занимания по интереси – Клуб „Спорт и туризъм – здраве за всички“ – ученици от VIII, IX клас, ръководител Ненчо Петков

https://oud.mon.bg

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ГРАФИК

Индивидуална-карта-Приложение-№-1- (3)

Програма-с-график-Приложение-№-2 (1)

Удостоверение-Приложение-№-3 (1)

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

БЪЛГАРО -СРЪБСКО ГУРМЕ ВЛАК

Българо-сръбско Гурме Влак

ТВОЯТ ЧАС

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

АНКЕТНА КАРТА_04

АНКЕТНА КАРТА_02

Твоят час/МОН

http://www.medianews.bg/bg/a/uchenitsi-ot-pg-aleko-konstantinov-mezdra-preszdadokha-narodniya-praznik-ignazhden

http://www.medianews.bg/bg/a/s-tantsi-i-vkusni-izkusheniya-priklyuchi-programata-tvoyat-chas-v-pgalkonstantinov

http://www.medianews.bg/bg/a/v-pg-aleko-konstantinov-mezdra-zakrikha-proekta-tvoyat-chas-20172018-godina

Публикации

ЕРАЗЪМ